Hanes Ffermio yn y Gymuned

Magu defaid yn ardal Brynberian / Preseli

gan Sophie Jenkins

Mae cysylltiad Brynberian ag amaethyddiaeth wedi ei wreiddio’n ddwfn yng ngwaed y gymuned. Mae ffermio yn cynnwys traddodiadau hirsefydlog ffermio defaid mynydd, yn ogystal â merlod mynyddig eiconig y Preseli. Mae hefyd yn cwmpasu llaeth ac eidion ar y tiroedd isaf ac yn cynnwys y mudiad hunangynhaliaeth a ddaeth i’r ardal yn y 1960au gan yr arloeswr John Seymour. Mae ardal Brynberian wedi gweld cwmpas amrywiol o arferion rheoli tir a ffermio dros y cenedlaethau, a heddiw mae ffermwyr traddodiadol yn ogystal â’r rhai sy’n ymwneud â chynlluniau rheoli tir y Parc Cenedlaethol i annog bioamrywiaeth.

Os ydych chi’n byw yn y pentref neu erioed wedi ymweld, rwy’n siŵr eich bod wedi cael eich hun ar drugaredd miloedd o ddefaid wrth iddynt gael eu bugeilio o un ardal i’r llall. Maen nhw fel arfer (neu ddylwn i ddweud gobeithio) yn cael eu dilyn gan gi defaid ymddiriedus a’r bugail neu’r fugeiles – yn gyffredinol ar feiciau cwad y dyddiau hyn, neu, os oes gennych chi gof hir, gan bugail ar ferlen fynydd ysgeler!

Mae’r darn hwn yn canolbwyntio ar ffermio defaid, gan gynnwys y traddodiad hir o hafod/hendre a’r stori am sut y bu i fugeiliaid lleol ymgymryd ag ac ennill brwydr yn erbyn Swyddfa Ryfel Prydain i amddiffyn eu hawliau pori.

Hafod a Hendre/Castellmartin

Yn ystod y gwanwyn, roedd anifeiliaid fel defaid, geifr a gwartheg fel arfer yn cael eu gyrru i fyny i dir uwch yr Hafod, er mwyn caniatáu tyfu gwair ar dir isaf yr Hendre.

Yn draddodiadol Mai 1af oedd pan fyddai’r da byw yn cael eu symud i borfeydd yr haf; galwyd y diwrnod hwn yn “Calan Mai”. Byddai’r da byw wedyn yn dychwelyd i’w chwarteri gaeaf yn yr Hendre ar Dachwedd 1af neu “Calan Gaeaf”. Dathlwyd y dyddiadau hyn gyda dathliadau gwych, gan gynnwys gyrru’r gwartheg trwy fwg tanllyd coelcerthi er mwyn cadw ysbrydion drwg i ffwrdd a sicrhau ffrwythlondeb ar gyfer y flwyddyn i ddod!

Yn dilyn yr Ail Ryfel a’r drasiedi o golli heidiau i gwymp eira trwm 1947, newidiodd ffermwyr o ddwy ochr Mynydd Preseli leoliad eu trawslifiad i safle tanio milwrol Castellmartin, traddodiad sy’n parhau hyd heddiw. Mae heidiau Mynydd Preseli yn cael eu cludo i Castellmartin yn ne Sir Benfro ym mis Tachwedd bob blwyddyn. Yma maen nhw wedi gaeafu ac yn ganed eu hŵyn, cyn cael eu cludo yn ôl i’r Preseli am yr haf. Mae ffermwyr y Preseli yn cymryd eu tro i fugeilio’r diadelloedd yn Castellmartin yn ystod eu harhosiad, a’u symud o amgylch gwahanol rannau o’r amrediad, yn dibynnu ar ble mae’r fyddin yn tanio. Rhwng safleoedd y Gorllewin a’r Dwyrain mae tua 9,000 o ddefaid Preseli yn pori i lawr yn Castellmartin bob gaeaf.

Mae gen i fy hun atgofion gwych o ymuno â fy nhad a gweddill y teulu estynedig i lawr yn Castellmartin i fugeilio’r defaid.

Yn blentyn, roedd y siwrnai i Castellmartin bob amser yn teimlo mor hir (mae bron i awr). Wrth inni agosáu at dderbynfa pencadlys y fyddin i nôl allwedd i fynd i mewn i’r amrediad, roedd fy nhad bob amser yn gwneud ffwdan fawr, gan ddweud wrthym am blant i “guddio i lawr o’r ffordd”. Nid oeddwn erioed yn siŵr a oedd hyn o ddifrif ai peidio – p’un a oedd plant ddim yn cael bod yn bugeilio ar yr ystod neu a oedd am wneud inni ni behafio! Dyma hefyd yr amser ychydig cyn cyflwyno’r “cab dwbl” ar gerbyd, felly fel rheol roedd o leiaf dri ohonom yn hofran o flaen y Landrover neu Daihatsu.

Unwaith y byddwch ar y maes a chychwyn y gwaith o gasglu’r defaid, byddai fy nhad yn ein gollwng mewn rhan anghysbell iawn o’r maes tanio ac yn dweud “Cerddwch y ffordd honno, a dewch â’r defaid gyda chi!”. Weithiau bydd yn gadael ci i ni am gwmni, fel arall roedd yn daith gerdded hir iawn nes o’r diwedd – ynghyd â’r defaid a gasglwyd – fe ddisgynasom i’r crynhoad! Golygfa anhrefnus o filoedd o ddefaid, llawer o gŵn a cherbydau ysgubol yn gyrru’r defaid trwy’r ystod eang tuag at y corlannau.

Pan ddeuthum yn ddigon hen, cefais fy glanio gyda’r swydd o sefyll wrth fynedfa’r gorlan am y “shedding”. Gallai’r swydd hon gymryd oriau, gan fod fy nhad yn gwahanu ei famogiaid (gyda’u hŵyn) yn dawel ac yn ofalus o’r ddiadell. Gwnaethpwyd y rhan fwyaf o’r gwaith hwn gan fy nhad yn codi ein defaid yn ôl eu marciau clust (a fyddai’n unigryw i ni).

Ar ôl gwahanu, marciwyd clustiau’r ŵyn hefyd ac roeddent yn barod i ddod adref i’r Preseli.

Felly mae’r flwyddyn ffermio yn edrych rhywbeth fel hyn:
Gwanwyn
 • Wyna
 • Plannu cnydau
 • Lledaenu gwrtaith
 • Gwasgaru dom
 • Lloia
 • Defaid yn ôl o Castellmartin
Haf
 • Cneifio
 • Dosio defaid
 • Sioeau Amaethyddol
 • Gwneud gwair a thorri silwair
 • Diddyfnu ŵyn ddiwedd yr haf
Hydref
 • Dipo defaid
 • Defaid yn ôl i Castellmartin
 • Paratoi’r tir / hau cnydau Gaeaf
 • Diddyfnu lloi
Gaeaf
 • Defaid yn aros yn Castellmartin tan y Gwanwyn
 • Gwartheg a rhai da byw eraill yn gaeafu dan do
 • Bwydo da byw dan do ac awyr agored yn ychwanegol
Arbed yr hawliau pori cyffredin – Brwydr y Preselau

Gallai’r rhan hon o’n hanes y Preseli fod wedi arwain at dorri i ffwrdd am byth oddi wrth ei phobl yn un o feysydd harddwch a threftadaeth naturiol a mwyaf gwerthfawr Cymru ’.

Yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, pan ddefnyddiwyd Mynydd Preseli ar gyfer hyfforddiant milwrol gyda chydweithrediad y ffermwyr lleol, ym 1947 penderfynodd y Swyddfa Ryfel droi allan mwy na 200 o ffermwyr o’u hawliau pori ynghyd â rhai o’u tai a thrawsnewid Mynydd Preseli yn faes hyfforddi milwrol parhaol.

O fewn ychydig wythnosau i’r cyhoeddiad, ffurfiwyd y Pwyllgor Cadwraeth Preseli o dan arweiniad gweinidogion Anghydffurfiol, athrawon ysgolion pentref a ffigurau cyhoeddus eraill. Roedd gweinidogion lleol fel y Parchedig Joseph James wedi bygwth meddiannu bwthyn yn yr ardal yr effeithiwyd arno a gwrthod gadael nes iddo gael ei garcharu. Felly hefyd y Parchedig R Parri Roberts, a ddywedodd wrth y cadfridogion fod yr ardal yn “meithrin eneidiau” pan wnaethant awgrymu mai tir pori yn unig ydoedd.

Ysgrifennodd Waldo Williams, un o feirdd Cymraeg mwyaf nodedig Cymru ’yr 20fed ganrif, gerdd a ymddangosodd ar dudalen flaen Y Faner, gan ddisgrifio’r Swyddfa Ryfel fel y bwystfil.

Erbyn gwanwyn 1948 roedd Brwydr y Preselau wedi’i hennill oherwydd y pwyslais gan bobl leol ar y cysylltiadau crefyddol ac ysbrydol oedd gan y mynyddoedd ar eu cyfer. Mewn cyfarfod rhyfeddol a gynhaliwyd ym Mrynberian gwelwyd un gweinidog ar ôl y llall yn codi i’w draed i bwysleisio ‘sancteiddrwydd’ y mynyddoedd. Fe wnaethant nodi bod cysylltiadau crefyddol ac ysbrydol y mynyddoedd wedi bod yn amlwg mor bell yn ôl â chyn-hanes, fel y dangosir gan y ffaith bod y Preseli yn gartref i o leiaf 38 o henebion.

Fe wnaethant nodi hefyd fod y cerrig gleision yn cael eu cludo o’r Preseli i Gôr y Cewri ar Wastadedd Salisbury i ffurfio un o grudau gwareiddiad Lloegr gan ddadlau na fyddai unrhyw Saeson diwylliedig yn halogi ardal lle roedd ganddynt gysylltiadau hanesyddol cryf. Ymddengys i’r ddadl hon ennill y diwrnod o’r diwedd, neu o leiaf roedd yn ffordd hawdd allan i’r Swyddfa Ryfel a’r llywodraeth Lafur yn hytrach na chyfaddef na roddodd cryfder yr wrthblaid unrhyw ddewis iddynt ond ildio.

Rhagor o wybodaeth:

Hefin Wyn, 2008. Brwydr Y Preselau Yr Ymgyrch I Ddiogelu Bryniau ‘Sanctaidd’ Sir Benfro 1946-1948

Bywgraffiad Sophie Jenkins

Mae gan Sophie Jenkins wreiddiau dwfn yn rhanbarth Preseli gan ei bod yn dod o achau hir o stoc ffermio Brynberian. Mae hi’n gweithio’n rhan amser fel Cydlynydd Canolfan Llwynihirion Brynberian a hefyd ar brosiect Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer PLANED sy’n dathlu treftadaeth gyfoethog ac unigryw Ardal y Preseli. Pan nad yw’n gweithio, gellir ei darganfod fel arfer yn crwydro’r mynyddoedd gyda’i chŵn.